Sunday, September 24, 2017

iman dan takwa ..
PENGERTIAN IMAN

Dalam hadist di riwayatkan Ibnu Majah Atthabrani, iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan (Al-Iimaanu ‘aqdun bil qalbi waiqraarun billisaani wa’amalun bil arkaan). Dengan demikian, iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup.


TANDA – TANDA ORANG BERIMAN

Al-Qur’an menjelaskan tanda-tanda orang beriman sebagai berikut :
Jika di sebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya, serta jika di bacakan ayat suci Al-Qur’an, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya (al-Anfal:2). 
 
Senantiasa tawakal, yaitu kerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut 6.sunnah Rasul (Ali Imran: 120, al-Maidah: 12, al-Anfal: 2, at- Taubah: 52, Ibrahim: 11, Mujadalah: 10, dan at-Thaghabun: 13).
 
Tertib dalam melaksanakan shalat dan selalu menjaga pelaksanaannya (al- Anfal: 3, dan al-Mu’minun: 2,7).
 
Menafkahkan rezki yang diterimanya (al-Anfal: 3 dan al-Mu’minun: 4).
 
Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan (al- Mu’minun: 3,5)
 
Memelihara amanah dan menepati janji (al-Mu’minun: 6)
 
Berjihad di jalan Allah dan suka menolong (al-Anfal: 74)
 
Tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin (an-Nur: 62)

 
TAKWA

PENGERTIAN

Kata takwa (التَّقْوَى) dalam etimologi bahasa Arab berasal dari kata kerja (وَقَى) yang memiliki pengertian menutupi, menjaga, berhati-hati dan berlindung. Oleh karena itu imam Al Ashfahani menyatakan: Takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan dari sesuatu yang ditakuti, kemudian rasa takut juga dinamakan takwa. Sehingga takwa dalam istilah syar’I adalah menjaga diri dari perbuatan dosa.

TANDA – TANDA ORANG BERTAKWA

Beriman kepada ALLAH dan yang ghaib(QS. 2:2-3)
Sholat, zakat, puasa(QS. 2:3, 177 dan 183)
Infak disaat lapang dan sempit(QS. 3:133-134)
Menahan amarah dan memaafkan orang lain(QS. 3: 134)
Takut pada ALLAH(QS. 5:28)
Menepati janji (QS. 9:4)
Berlaku lurus pada musuh ketika mereka pun melakkukan hal yang sama(QS. 9:7)
Bersabar dan menjadi pendukung kebenaran (QS. 3:146)
Tidak meminta ijin untuk tidak ikut berjihad (QS. 9:44)
Berdakwah agar terbebas dari dosa ahli maksiat (QS. 6:69)

 

Monday, September 18, 2017

SEGALA SESUATU BERZIKIR ...
QS Al-Anbiyaa 79: “maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing2 mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung2 dan burung2, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kami-lah yang melakukannya.”
“Tidakkah kami tahu bahwasanya Allah, kepada-Nya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sholat dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Qs. 24:41)

1. Sahabat mendengar Dzikirnya Makanan
Diriwayatkan oleh Abdullah: “Sesungguhnya kami mendengar makanan yang dimakan Rasulullah SAW mengagungkan nama Allah.” (Sahih Bukhari, juz 5 no 779)

2. Sahabat mendengar dzikirnya kerikil
Abu Dzar ra. ia berkata, “Saya pernah hadir dalam sebuah pertemuan disisi Nabi saw. Saya melihat beberapa batu kerikil yang dipegang beliau mengucapkan tasbih. Saat itu di antara kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka semua yang hadir dipertemuan itu mendengar tasbih benda tersebut. Kemudian batu-batu kerikil itu oleh Nabi saw. diserahkan kepada Abu Bakar yang dapat didengar oleh semua orang yang hadir dipertemuan itu. Ketika diberikan lagi kepada beliau, kerikil itupun masih bertasbih ditangan beliau, kemudian beliau menyerahkan kepada Umar dan batu kerikil itu pun mengucapkan tasbih ditangannya yang bisa didengar oleh semua orang yang hadir dipertemuan. Kemudian Nabi saw. menyerahkan kepada Utsman dan ia pun mengucapkan tasbih ditangannya. Tetapi ketika oleh Nabi batu kerikil itu diserahkan kepada kamu, ia tidak mau bertasbih bersama seorang pun di antara kami. (Diriwayatkan oleh Thabrani dalam buku haditsnya Al-Mu’jamul Ausath nomor 1244 dan oleh Abu Nu’man dalam Dalaa’ilun Nubuwwah I/404.)


Firman Allah Swt dalam Al-qur’an:
فاذكروني أذكركم
Artinya: ”Ingatlah Aku (Allah), maka Aku (Allah) akan mengingatmu.” (Qs. Al-Baqoroh: 152)ALAM SEJAGAT BERTASBIH ..

Semua Makhluk Berdzikir
Subhanalloh. Semua ciptaanNya berdhikir kepadaNya. Hal ini jelas seperti dalil dalam al Qur'an maupun dari Sahabat:

QS Al-Isra 44 : “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.”

Thursday, September 14, 2017

AL QURAN AL KAREEM ..

'' Rumah yang di dalamnya dibacakan al-Quran akan terlihat penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat gemerlapan bintang gemintang di langit.'' ( HR: Baihaqi )SUBUHUN QUDDUSUN ROBBUL MALAIKATI WAR-RUH ..

Subbuhun Quddusun Ummul Momineen `Aishah (May Allah be pleased with her) reported: The Messenger of Allah (sallAllaahu al...